Csepel DSE Egyesületi Házirend

Csepel DSE
Egyesületi Házirend

1. Az Egyesületi Házirend a Csepel DSE elnöksége által megalkotott belső egyesületi jogi norma. A Házirend harmonizál a mindenkori amatőr sportszolgáltatási szerződés tartalmával, illetve kiegészíti azt.

A Házirend hatályba lépésének ideje: 2016.05.01.

Személyi hatálya kiterjed:
• a Csepel DSE sportolóira (továbbiakban: sportoló)
• a szülőkre
• az edzések/mérkőzések látogatóira
• az egyesület alkalmazottaira
• azokra a természetes vagy jogi személyekre, akik az egyesülettel szerződéses jogviszonyban állnak.

Területi hatálya kiterjed:
• az edzések, táborok, mérkőzések, egyéb sportrendezvények különböző (hazai és idegen) helyszíneire, illetve az azok közötti közlekedésre.

Időbeli hatálya kiterjed:
• az edzések, táborok, mérkőzések, egyéb sportrendezvények idejére beleértve az ezekhez kapcsolódó utazások idejét is.

Mindenkinek, akire az Egyesületi Házirend személyi hatálya kiterjed, joga és kötelessége a Házirendet ismerni és betartani.

2. A sportolói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok
• Sportoló joga, hogy részt vegyen az egyesület edzésein, versenyein, illetve egyéb programjain.
• Sportoló joga, hogy a sportéletben felmerülő bármilyen problémájával edzőihez és az egyesület vezetőihez forduljon.
• Sportoló joga, hogy kérdéseire, javaslataira, problémáira – legkésőbb 15 napon belül – érdemi választ kapjon.
• Sportoló joga, hogy tájékoztatást kapjon edzőitől a személyét és sportteljesítményét érintő kérdésekben.

3. A sportolói kötelességek teljesítésének szabályai
• Sportoló tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az edzések, mérkőzések, egyéb sportrendezvények, egyesületi utazások megkezdése előtt, az edző által meghirdetett időpontban felkészülten és pontosan érkezzen meg.
• Sportoló magatartása legyen példamutató, felszerelése rendezett, hiánytalan, tiszta. Az egyesület által előírt felszerelés használata kötelező.
• Sportoló a képességeihez mért maximális teljesítményt nyújtson az edzéseken, mérkőzéseken.
• Sportoló az edzői utasításoknak megfelelően igyekezzen teljesíteni.
• Sportoló a sportélet különböző helyszíneit csak az edzője engedélyével használhatja, illetve hagyhatja el.
• Sportoló részt vesz az egyesület által szervezett mérkőzésekre, tornákra, ill. egyéb egyesületi eseményekre történő utazásokon. Az egyesület által szervezett utazás, az indulástól, az indulási helyre történő visszaérkezésig tart.
• Sportolónak az edzői utasításokat be kell tartania.
• Sportoló óvja a létesítményeket, azok minden berendezését, eszközeit. A sportoló által szándékosan okozott kárért a sportoló/gondviselő teljes anyagi felelősséggel tartozik.
• Sportoló udvarias, tisztelettudó, előzékeny magatartást mutasson mindenkivel szemben.
• Sportoló ismerje és tartsa be a „fair play” szabályait (1. számú melléklet).
• Sportoló tartsa tiszteletben a körülötte lévők emberi méltóságát, tartózkodjon a káromkodó, sértő, rasszista kifejezésektől, tudomásul véve, hogy az egyesület ennek semmilyen megnyilvánulását nem tűri.

4. Szülő (gondviselő) jogai és kötelezettségei
• Szülő megismerheti az Egyesületi Házirendet, amit az egyesület honlapján megtalál.
• Szülő gyermeke fejlődéséről, magatartásáról, sportelőmeneteléről rendszeres tájékoztatást kaphat gyermeke edzőjétől előzetes egyeztetést követően.
• Szülő az egyesület működésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet, illetve részt vehet az ilyen tartalmú szülői fórumokon.
• Szülő részt vehet az egyesület által előre meghirdetett nyilvános rendezvényeken.
• Az edzések szülők által nem látogathatók, azonban igény esetén előre meghatározott időpontban biztosítjuk a foglalkozások megtekintését.
• A csapat egység erősítése érdekében, edzőtáborok, kupák, mérkőzésre utazás ideje alatt a résztvevő sportolók számára egyéni (szülők, vagy hozzátartozók által szervezett) programokon való részvétel nem megengedett. Az egyesület által szervezett utazás, az indulástól, az indulási helyre történő visszaérkezésig tart.
• Szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az egyesület rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
• Szülő kötelessége, hogy a különböző sportrendezvényeken olyan magatartást tanúsítson, amellyel nem hoz szégyent gyermeke egyesületére, tartsa tiszteletben a körülötte lévők emberi méltóságát, tartózkodjon a káromkodó, sértő, rasszista kifejezésektől, tudomásul véve, hogy az egyesület ennek semmilyen megnyilvánulását nem tűri.
• Szülő köteles saját és gyermeke lakhelyének, telefonos és e-mail-es elérhetőségének változásáról az egyesületet haladéktalanul értesíteni.

5. Vagyonvédelem
• Sportoló az edzésekre értéktárgyakat ne hozzon magával. Ezekért a tárgyakért az egyesület felelősséget nem vállal.
• Mobiltelefont mindenki csak saját felelősségre hozhat magával.
• Sportoló/gondviselő az egyesület által biztosított és kiadott eszközök és felszerelések elvesztése vagy nem rendeltetésszerű használata esetén anyagi felelősséggel tartozik.

6. A Házirenddel kapcsolatos szabályok
• A Házirend nyilvános, tartalmát minden érintett megismerheti, az egyesület honlapján megtekintheti.
• Minden évad első edzésnapján az edzés keretében az edzők a sportolókkal közösen értelmezik a Házirend tartalmát.
• Az egyesülethez érkező új edzőknek/munkatársaknak a Házirend megismerése kötelező.
• A Házirend felülvizsgálatának rendje, eljárási szabályai: az egyesület szükség és igény szerint vagy jogszabályi változás esetén felülvizsgálja, módosítja.

7. A Házirend megszegésének következményei
• Amennyiben egyesületet anyagi, vagy erkölcsi kár éri, a pénzbeli büntetés megfizetését egyesület átruházhatja a vétkes személyre és egyúttal eltilthatja az egyesületi események további látogatásától.
• Sportolókat a Házirend megszegéséből ért, vagy okozott balesetek, károk esetén az egyesületet felelősség nem terheli.

Az Egyesületi Házirend mellékletét képezi:
• 1. számú melléklet
o Fair Play Charta
o A becsületes játék aranyszabályai.

A Csepel DSE elnöksége 2016.02.01. napján a Csepel DSE Sportképzési Házirendjét elfogadta.

Habán János Kalmár Zsolt Kuncz Tamás
Csepel DSE Csepel DSE Csepel DSE elnökségi tag elnök alelnök

1. számú melléklet

Fair Play Charta

1. A becsületes játék az egyetlen út!
2. Mindent megteszek annak érdekében, hogy fizikai, szellemi és erkölcsi képességeim legjavát nyújtsam, mind a felkészülés, mind a versenyek alatt.
3. Az írott és íratlan szabályokat betartom.
4. Úgy tisztelem ellenfeleimet, mint saját magamat.
5. A küzdelem során legyőzni és nem megalázni akarom ellenfeleimet.
6. A bírói döntéseket fegyelmezetten veszem tudomásul.
7. Méltósággal viselem el mind a győzelmet, mind a vereséget.
8. Szüleimnek, tanáraimnak, edzőimnek köszönettel és tisztelettel tartozom, s ezt a küzdelmek során sohasem feledem.
9. Készen állok a segítségnyújtásra, még akkor is, ha ezzel a győzelmemet kockáztatom.
10. Büszke vagyok arra, hogy hazámat képviselhetem, mely magasztossággal tölt el és alázatra kötelez.
+ Törekszem arra, hogy példakép lehessek.

A becsületes játék aranyszabályai sportoló gyerekeknek

1. Saját örömödre sportolj! Élvezd a játékot! Ne csak szüleid, edzőid, tanáraid kedvéért sportolj!
2. Uralkodj magadon! Sértődötten, veszekedve, duzzogva nem lehet játszani, mert mindenkinek elrontod a kedvét.
3. Tanulj meg együtt játszani csapattársaiddal és ellenfeleiddel egyaránt, mert nélkülük nincs játék.
4. Mindig tiszteld és tartsd be a játékszabályokat! Fogadd el a bíró döntését!
5. Csak tiszta eszközökkel elért eredmény okozhat büszkeséget és örömöt.
6. Egyforma szorgalommal, igyekezettel dolgozz a saját és csapatod érdekében! Így mindannyian eredményesen szerepelhettek.
7. Nem csak a győzelem a játék célja. Szeresd a játékot, fejleszd képességeidet, keress barátokat és próbáld meg a legjobbat kihozni önmagadból!
8. Ismerj el minden jó teljesítményt, akár a saját, akár az ellenfél csapata volt sikeres!
9. Veszíteni is tudni kell, emelt fővel, méltósággal! Nyújts kezet és gratulálj a győztesnek!
10. Mindig emlékezz arra, hogy az edzők és szakemberek azért vannak ott, hogy segítsenek neked. Tanulj meg együttműködni velük!
11. Sportfelszerelésed komoly érték. Sokan megdolgoztak érte. Vigyázz rá!
12. A sportoló teljesítményével bizonyít. Akaraterőd mutatkozzon meg tanulmányaidban!

Budapest, 2016. április 25.